• Slajd3.png
  • Slajd4.png
  • slajd1.png
  • Slajd2.png

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Szanowni Państwo, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, AT Wydawnictwo zostało umieszczone na liście wydawnictw: Poziom I - 80 pkt, pod numerem 61. 

 

Wykaz powstał na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)

 

Całość komunikatu znajduje się na stronie Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem

Więcej informacji o liście i zasadach jej tworzenie znajduje się pod linkiem.

 

 

Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)

Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)

Polecamy kolejną publikację naszego Wydawnictwa.

Ze wstępu:

"Celem książki, którą oddajemy w Państwa ręce, jest analiza działalności i wpływu na legislację UE Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji. Skoncentrowaliśmy się w niej na trzech pytaniach badawczych. Po pierwsze, jak wyglądała ogólna działalność ustawodawcza i nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego w tym okresie? Po drugie, jaki wpływ miał Parlament Europejski na kształt legislacji UE w najważniejszych politykach UE? Po trzecie, jak wyglądała aktywność posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji?

Książkę podzieliliśmy na trzy części. Odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze znajduje się w części pierwszej. Otwiera ją artykuł Janusz Węca, w którym autor wyszczególnia główne zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony i dowodzi, że traktat ten znacząco umacnia rolę Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE. W drugim artykule Krzysztof Szczerski i Bartłomiej Telejko dokonują analizy ewolucji pozycji Parlamentu w systemie politycznym UE po Traktacie z Lizbony, koncentrując się zwłaszcza na kwestiach równowagi wewnętrznej oraz źródłach legitymizacyjnych tego systemu. W kolejnym artykule Dariusz Stolicki przedstawia analizę ilościową działalności ustawodawczej i nieustawodawczej PE w latach 2009–2014. Następnie Adam Kirpsza przeprowadza analizę empiryczną, w której identyfikuje główne czynniki wpływające na uzyskiwanie przez posłów funkcji sprawozdawcy projektu.

Kolejne trzy artykuły są ze sobą powiązane. Ich celem jest ustalenie za pomocą metod ilościowych, w jakim stopniu głos posła był determinowany stanowiskiem jego frakcji, a w jakim interesem narodowym. W pierwszym z tych artykułów Wojciech Słomczyński i Dariusz Stolicki omawiają kwestie teoretyczne i metodologiczne, opracowując współczynniki pomiaru spójności ugrupowań oraz przesunięć narodowych w głosowaniach. W drugim artykule Dariusz Stolicki implementuje pierwszy z powyższych współczynników w celu opisu spójności grup politycznych w trakcie siódmej kadencji PE oraz identyfikacji czynników, które wpływały na nią w tym okresie. W trzecim artykule Wojciech Słomczyński i Dariusz Stolicki wykorzystują drugi z powyższych wskaźników, aby zanalizować przesunięcia narodowe poszczególnych grup narodowych.

Część druga zawiera odpowiedź na drugie pytanie badawcze. Zawarto w niej artykuły analizujące działalność Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w wybranych politykach sektorowych UE. Głównym przedmiotem zainteresowania autorów jest określenie wpływu PE na kształt najważniejszych legislacji uchwalonych w tych obszarach w latach 2009–2014 oraz sformułowanie rekomendacji na przyszłość dla PE i polskich decydentów.

W omawianej części zostały zbadane pod tym kątem następujące dziedziny funkcjonowania UE: proces uchwalania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (Tomasz Grzegorz Grosse), zmiany architektury Unii Gospodarczej i Walutowej (Alicja Malewska i Robert Mężyk), polityka spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE (Ewa Bojenko-Izdebska), polityka handlowa (Bartłomiej Telejko), polityka rolna (Andrzej Perzyna), polityka transportowa (Adam Jaskulski), polityka energetyczna (Paweł Musiałek), polityka klimatyczna i ochrony środowiska (Tomasz Młynarski), polityka rozwojowa i humanitarna (Dominika Kwiecień), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (Paweł Musiałek), Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (Maciej Stępka) oraz prawa człowieka (Wojciech Deptuła).

Odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze udzielono w części trzeciej. Składa się ona z dwóch artykułów. W pierwszym Adam Kirpsza wyjaśnia, jakie czynniki wpływały na większą lub mniejszą aktywność posłów siódmej kadencji PE w zakresie udziału w głosowaniach, zadawania pytań parlamentarnych oraz przemówień plenarnych. Z kolei Michał Dulak prezentuje ranking wszystkich, w tym polskich eurodeputowanych siódmej kadencji PE, skonstruowany na podstawie współczynników ilościowych. Książkę zamykają rekomendacje". 

Publikacji dostępna w pliku pdf, do pobrania w Katalogu

Stagnacja czy rozwój? Przemiany operacji pokojowych we współczesnym świecie

Sezon wydawniczy rozpoczynamy od propozycji Dr Krzysztofa Tlałki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podejmuje on temat operacji pokojowych we współczesnym świecie. 

Fragment recenzji: 

"Monografia przygotowana przez dr Krzysztofa Tlałkę, badacza z zakresu komunikacji i dyplomacji publicznej, dotyczy niezwykle istotnego problemu z obszaru stosunków międzynarodowych oraz politologii, jaki stanowią operacje pokojowe inicjowane i koordynowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w różnych miejscach świata dotkniętych konfliktami zbrojnymi. (…) Należy uznać tę inicjatywę naukową za wysoce trafne posunięcie wydawnicze, które w znacznym stopniu przyczyni się do poszerzenia wiedzy potencjalnych odbiorców i badaczy zainteresowanych problematyką utrzymania pokoju w regionach konfliktów. Biorąc pod uwagę zawartość pracy, jak i jakość naukowej analizy, monografia może stanowić wartościowy podręcznik dla studentów stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, politologii, a także komunikacji społecznej"

dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ

"Pacta sunt servanda" – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?

W grudniu proponujemy nową publikację z zakresu filozofii prawa: "Pacta sunt servanda" – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?

 

Zasada pacta sunt servanda obecna w prawie cywilnym, międzynarodowym czy konstytucyjnym jest aktualnie jedną z fundamentalnych zasad każdego systemu prawnego. Paremia ta została sformułowana w odniesieniu do wypowiedzi wybitnego jurysty z II/III w. n.e. Ulpiana. W Digestach justyniańskich 2.14.7.7 odnajdujemy słowa: „Ulpian w ks. 4 Komentarza do edyktu: Pretor powiedział: zawarte pacta.... będę chronił”.

 

Publikacja pod redakcją: Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego, Andrzeja Szymańskiego.

 

Książka dostępna w sprzedaży.

Cena: 48 zł

 

 

Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych

Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych

Na początku listopada ukazała się nowa publikacja poświęcona zagadnieniu praw człowieka. Poszczególne części książki poruszają szczegółowe aspekty prawne w kontekście danego państwa postsocjalistycznego. 

 

Ze wstępu 

"Obecnie – po upływie dwóch dekad od rozpoczęcia dzieła przemian ustrojowych – wiemy już, na jakim etapie w państwach postsocjalistycznych jest realizacja przyjętych w prawie międzynarodowym idei, zasad i poszczególnych gwarancji. Wiemy też, jakie problemy wyłaniają się w związku z dążeniem do zagwarantowania poszczególnym instytucjom harmonijnego działania. Dodatkowym bodźcem w procesie dostosowywania systemów prawnych do zachodniego modelu ochrony wolności i praw jest przyjmowanie coraz szerszej grupy państw w struktury Unii Europejskiej. Co istotne, nakładanie się na siebie systemów międzynarodowego i europejskiego nie tylko wpływa na kształt przyjmowanego w państwach postsocjalistycznych systemu środków ochrony wolności i praw, ale też podnosi poziom powszechnej znajomości praw człowieka.

Wolności i prawa człowieka to filary współczesnego państwa demokratycznego. Skuteczność ich ochrony wymaga zatem permanentnej oceny. Ważnym ogniwem tego procesu jest zapoznawanie się z aktualnym stanem realizacji standardów międzynarodowych przez różnorodne środowiska państw postsocjalistycznych i możliwość wyrażenia opinii co do poprawności tego stanu. Takie jest właśnie założenie prezentowanej monografii. Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja poszerzy Państwa wiadomości, a każdy czytelnik znajdzie w niej kilka ciekawych, interesujących go tematów"

 

Książka została wydana pod redakcją Anny Frankiewicz-Bodynek oraz Anny Pawlak

Książka dostępna w sprzedaży.


Cena: 48 zł

 

 

STUDIA BLISKOWSCHODNIE Nr 1(8)/2015

Studia Bliskowschodnie nr 1(8) 2015

Najnowszy numer Studiów Bliskowschodnich poświęcony jest w całości Turcji.

Z artykułu Aleksandry Wilczury: "Quo vadis, Turcjo?":

"Rok 2014 minął w Polsce w cieniu obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych z Turcją. Zrealizowano je pod patronatem Premiera Donalda Tuska oraz Ministerstw Spraw Zagranicznych RP i Turcji na mocy podpisanej 26 marca 2013 roku w Warszawie Deklaracji Intencji przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych – Radosława Sikorskiego (1963 – ) i Ahmeta Davutoğlu (1959 – ). Z tej okazji w obu krajach zorganizowano liczne wystawy, koncerty, pokazy filmów, promocje książek oraz wykłady o tematyce tureckiej w Polce i polskiej w Turcji. Do najbardziej spektakularnych należały wystawy Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Orientalizm w sztuce polskiej w Muzeum Pera w Stambule (24.10.2014 – 18.01.2015), przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie".

Czytaj więcej...

"New Eastern Europe - On Conflict and Reconciliation"

 

New Eastern Europe – On Conflict and Reconciliation

Z dumą informujemy o ukazaniu się nowego numeru "New Eastern Europe – On Conflict and Reconciliation". Najnowszy numer poświęcony jest konfliktowi i pojednaniu. Analiza opisywanych pojęć jest wyważona, aspiruje do bycia obiektywną i zaprasza nas w intelektualną podróż do krainy faktów.


Judy Dempsey z Carnegie Europe, Oleg Kozłowski, Mychajło Czerenkow, Stefan Auer, Paweł Kowal, to tylko część autorów prezentujących wiedzę niezbędną do zrozumienia otaczającego nas świata. Wyzwania stojące przed Europą, konflikt ukraińsko-rosyjski, Partnerstwo Wschodnie - tematy te są jedną z osi dzisiejszej polityki międzynarodowej, dlatego też warto się z nimi zapoznać.


Dodatkowo w numerze: „Tadeusz Kantor. Inspiracja i dziedzictwo” – blok tekstów poświęcony życiu i twórczości Tadeusza Kantora, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli awangardy w teatrze polskim. Gorąco polecamy!

 

"Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym"

Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Angelika Drelichowska jest doktorantką w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikantką Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się prawem administracyjnym - w szczególności zakresem opisanym w wydanej właśnie książce "Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym".

 

Publikacja jest szczególnie interesująca ponieważ bazuje na wynikach badań prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji, i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (projekt badawczy „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”).

 

Autorka jest praktykiem prowadzącym specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania podatkowego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego przez co jej publikacja nabiera szczególnej wartości. Publikacja stanowi zbiór interesujących informacji na temat skargi na czynności egzekucyjne - gorąco polecamy.

Książka dostępna w sprzedaży.


Cena: 35 zł


Więcej informacji w naszym katalogu.

"Włoska przestępczość mafijna"

Włoska przestępczość mafijna"Włoska przestępczość mafijna" Kamili Kasperskiej-Kurzawy to najnowsza publikacja omawiająca problem przestępczości zorganizowanej we Włoszech. Praca pokazuje specyfikę trzech największych grup mafijnych (cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta), a także analizuje wpływ jaki mają na życie społeczne całego państwa.

 

Z recenzji:

"Książka jest swoistym przewodnikiem ukazującym genezę i współczesne oblicze włoskiego świata przestępczego. (...)
Interesujący sposób prezentacji poszczególnych zagadnień zachęca czytelnika do zgłębiania wiedzy na temat mafijnych struktur zorganizowanych, historii ich powstania, sposobu działania oraz zasadniczych celów funkcjonowania w odniesieniu do rozbieżnych celów państwa, w zasadzie niezależnie od panującego systemu politycznego."
dr hab. Henryk Spustek

 

Książka dostępna w sprzedaży.

Cena: 35 zł

Więcej informacji w naszym katalogu.

"Droga do samorządności Indii w aspekcie prawnym" Honoraty Bezat

Droga do samorządności Indii w aspekcie prawnym
"Droga do samorządności Indii w aspekcie prawnym" Honoraty Bezat to nowa publikacja naszego wydawnictwa, traktująca o historii Indii od XVIII wieku z perspektywy społecznej i prawnej.

Z recenzji: 

"(...) publikacja stanowi spójny pod względem merytorycznym oraz logicznym materiał będący wartościową oceną wydarzeń, które składały się na skomplikowaną, aczkolwiek efektywną, drogę uzyskania przez Indie samorządności, co w efekcie doprowadziło do niepodległości Indii."
dr hab. Henryk Spustek

Książka już w sprzedaży!

Cena: 30 zł

Więcej informacji w naszym katalogu.

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.