• slajd1.png
  • Slajd2.png
  • Slajd4.png
  • Slajd3.png

Jak zostać naukowcem? Albo chociaż doktorem… część 1

Nadeszły piękne czasy, gdy nauka staje się popularna, a przede wszystkim dostępna dla szerokiej gamy odbiorców. Jednak z „polubienia” profilu I f* love science na portalu społecznościowym, nie staniemy się szalonym naukowcem lub „tylko” naukowcem, będziemy tylko jedną z niespełna 19 400 000 (na dzień 18.12.14) osób śledzących intrygujące, inspirujące czasem innowacyjne newsy ze świata nauki.

 

 

Nadeszły piękne czasy, gdy nauka staje się popularna, a przede wszystkim dostępna dla szerokiej gamy odbiorców. Jednak z „polubienia” profilu I f* love science na portalu społecznościowym, nie staniemy się szalonym naukowcem lub „tylko” naukowcem, będziemy tylko jedną z niespełna 19 400 000 (na dzień 18.12.14) osób śledzących intrygujące, inspirujące czasem innowacyjne newsy ze świata nauki.

To, co robić? Jak żyć Panie Premierze, jak żyć?

I. Studiować doktorancie, studiować.

Najprościej, a czasem najtrudniej jest przetrwać studia doktoranckie, a na samym ich początku jest OPIEKUN NAUKOWY. Trzeba go znaleźć, zainteresować swoją naukową osobą, a przede wszystkim swoimi naukowymi zainteresowaniami lub tak eterycznym, subiektywnym odczuciem jak „posiadanie potencjału”, by uzyskać niezbędną „zgodę na podjęcie się opieki naukowej”. Teraz już z górki, w zależności od wybranej przez nas jednostki uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Przygotowujemy się do rekrutacji szacując swoje szanse dzięki podanym wytycznym. Podczas rekrutacji na studia najczęściej brane są pod uwagę:

  • średnia ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów
  • aktywność i osiągnięcia naukowe kandydata
  • znajomość języków obcych
  • projekt badawczy
  • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej

Gdy już szczęśliwie staniemy się pełnoprawnym członkiem doktoranckiej społeczności realizujemy swój program studiów i gdzieś w nim zawarty obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego. Pod groźbą usunięcia z listy doktorantów zbieramy oświadczenia, wnioski i publikacje, aby wszcząć przewód doktorski:

 

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

 

Zgodny z wymaganiami jednostki

2. Dyplom magistra lub równorzędny

 

Oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra lub równorzędny). W przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu" dokument potwierdzający tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

3. Proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej

 

Opis przedmiotu i celu rozprawy, uzasadnienie ważności i celowości podejmowanej tematyki, przedstawienie głównych tez rozprawy, metod i technik badawczych, określenie przewidywanych rezultatów rozprawy doktorskiej

4. Wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę

5. Opinia opiekuna naukowego wraz ze zgodą na przyjęcie roli promotora

6. Określenie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której kandydat zamierza uzyskać stopień naukowy doktora, a także wskazanie dyscypliny dodatkowej

7. Oświadczenie o nie ubieganie się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie

 

w przypadku uprzedniego ubiegania się - informację o przebiegu przewodu doktorskiego

8. Certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. – w przypadku gdy nie chcemy zdawać egzaminu

 

Zgodnie Art. 11 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595), aby złożyć wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wystarczy posiadać jedną publikację naukową:

-          wydaną lub przyjętą do druku w formie książki, lub

-          wydaną lub przyjętą w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, lub

-          wydaną lub przyjętą w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

Gdy już złożymy wszystkie dokumenty, oddajemy się w ręce Komisji ds. Wszczynania Przewodów Doktorskich, która w tajnym głosowaniu 1. wszczyna przewód, 2. powołuje promotora…

I żyjemy z otwartym przewodem…

 

c.d.n.

 

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204. Poz. 1200)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595)

 

Małgorzata Grześków-Gorgosz

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.