Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

Agata Cebera, Daniel Huzior, Institution of Expropriation Pursuant to European Convention on Human Rights (ECHR)

Krystyna Celarek, Społeczeństwo informacyjne – lokalne i globalne problemy XXI wieku

Małgorzata Czuryk, Realizacja standardów międzynarodowych dotyczących nauczania religii w ramach edukacji szkolnej w polskim systemie oświaty

Kamil Dobosz, Decisions in European Law

Michał Dybaś, „Europejska Karta Samorządu Lokalnego” jako przykład niewykorzystanych możliwości przez polskiego ustawodawcę

Anna Głogowska, Tomasz Lachowski, Prawnomiędzynarodowe aspekty instytucji obywatelstwa. Problem opieki dyplomatycznej

Katarzyna Głowiak, Proces rekrutacji pracownika samorządowego w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych

Stanisław Głowiak, Regulacje administracyjno-prawne w zakresie kontroli legalności zatrudnienia obywateli państw trzecich

Maciej Janik, Implementacja dyrektywy audiowizualnej 2010/13/UE do prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących reklamy

Karina Jóźwiak-Olszewska, Wybrane zagadnienia prawa sąsiedzkiego w stosunkach transgranicznych

Mateusz Kaliński, Problem właściwego organu w sprawach infrastruktury krytycznej po implementacji Dyrektywy Rady 2008/114/WE dotyczącej Europejskiej Infrastruktury Krytycznej

Mirosław Karpiuk, Standardy kształtowania przestrzeni publicznej przewidziane w europejskiej karcie samorządu lokalnego

Aleksandra Kluczewska, Transboundary effects of the administrative act by the Court of Justice of the European Union

Tomasz Kocoł, Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko – w procesie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji

Kinga Koczara, Norma, system oraz źródła ukraińskiego prawa administracyjnego

Anna Kopeć, Wybrane problemy stosowania prawa europejskiego przez sądy administracyjne

Piotr Kopeć, FIDIC forms of contract in the construction process

Grzegorz Krawiec, Odpowiedzialność w administracji w kontekście porównawczym

Marta Kręcisz, Zasady ochrony prywatności w transferach danych osobowych między Unią Europejską a państwami trzecimi na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Krzysztof Krzystek, Europeizacja prawa administracyjnego na przykładzie reformy europejskiego prawa ochrony konkurencji

Szymon Łajszczak, Some reflections on benefits of comparative studies in administrative justice system

Piotr Łochowski, Administracja publiczna w dobie globalizacji – przypadek dyfuzji władzy i europeizacji administracji

Aneta Makowiec, Europejski Kodeks Dobrej Administracji w praktyce funkcjonowania administracji publicznej

Katarzyna Marchocka, Zasada trwałości decyzji administracyjnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Anita Pikulska, Stan cywilny – ujęcie prawnoporównawcze

Ilona Przybojewska, Energetic solidarity in the European Union

Aleksandra Puczko, Wybrane rozwiązania kształtowania ładu przestrzennego w Wielkiej Brytaniii możliwość ich adaptacji na gruncie polskim

Karolina Rokicka, Aspekty prawne udziału czynnika społecznego w planowaniu przestrzennym w wybranych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Olena Sharvan, Aleksander Wróbel, Podstawy i treść odpowiedzialności administracyjnej na Ukrainie

Robert Siuciński, Bezstronność w postępowaniu administracyjnym jako przykład europeizacji prawa

Agnieszka Skóra, Michał Miłosz, „Przepływ” rozwiązań prawnych państw europejskich w zakresie przeciwdziałania bezczynności organu administracji publicznej w załatwieniu sprawy administracyjnej

Joanna Smarż, Świadczenie usług transgranicznych na przykładzie zawodu inżyniera budownictwa

Autor Godula Natalia, Puczko Aleksandra (red.)
Rok wydania 2011
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.